Usnesení rady ze dne 21. 1. 2004 č. 63

k dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S/434/03 na stavební úpravy zázemí severní tribuny FK Viktoria Žižkov

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S/434/03, který je přílohou tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat uvedený dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
2. Ing. D. Reisiegelovi, zástupci starosty
2.1. zajistit finanční prostředky

Ing. Bohuslav N i g r i n        Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části