Usnesení rady ze dne 21. 1. 2004 č. 60

k podnětům bytové komise Rady městské části

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
zápis č. 1 ze zasedání bytové komise Rady městské části ze dne 14. 1. 2004

II.  s c h v a l u j e
doporučení bytové komise Rady městské části
1. žádosti o výměnu bytu za jiný v tomtéž domě
2. žádost o výměnu bytu za dva
3. prodloužení nájemní smlouvy
4. žádosti cizinců se statutem uprchlíka
5. žádost o přechod nájmu bytu
6. žádost o souhlas s umístěním sídla firmy v bytě
7. žádost o prominutí poplatků z prodlení, resp. o souhlas se splátkovým kalendářem
8. souhlas s otevřením bytu
9. souhlas s likvidací uskladněných věcí
10. žádost o přidělení bezbariérového bytu
11. žádosti o přidělení bytu
12. různé
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Ing. Bohuslav N i g r i n        Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části