Usnesení rady ze dne 21. 4. 2004 č. 335

k určení správce vkladu

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
nutnost pověření správce vkladu v souvislosti s naplněním rozhodnutí ZMČ ke zřízení společnosti Pražská parkovací, a. s. – založení účtu, rovněž bere na vědomí zakladatelskou povinnost ve věci zřízení účtu a jeho naplnění do výše schváleného základního kapitálu

II.  p o v ě ř u j e
MUDr. M. Zemana, zástupce starosty
správcem vkladu a založením účtu pro nově vznikající společnost Pražská parkovací, a. s.

III.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. předat notářsky ověřené pověření správcem vkladu MUDr. Markovi Zemanovi, zástupci starosty
2. vedoucímu OE
2.1. převést Kč 20 mil. (slovy dvacetmilionůkorunčeských) na takto zřízený účet společnosti Pražská parkovací, a. s. jako základní kapitál obchodní společnosti

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části