Usnesení rady ze dne 21. 4. 2004 č. 333

k poskytnutí peněžitého daru z Fondu starosty na pokrytí části nákladů spojených s činností pěveckého sboru a orchestru Gymnázia Praha 3, Sladkovského nám. 8

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
poskytnutí peněžitého daru ve výši 10 000 Kč Gymnáziu Praha 3, Sladkovského nám. 8, z Fondu starosty na pokrytí části nákladů spojených s činností pěveckého sboru a orchestru

II.  u k l á d á
1. vedoucímu OE
1.1. zajistit výplatu peněžitého daru

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části