Usnesení rady ze dne 21. 4. 2004 č. 332

ke Směrnici k zadávání veřejných zakázek

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
návrh Směrnice k zadávání veřejných zakázek, která je přílohou tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. členům Rady městské části
1.1. seznámit se s návrhem Směrnice k zadávání veřejných zakázek a případné připomínky předat tajemnici úřadu do 28. 4. 2004
2. všem vedoucím odborů ÚMČ Praha 3
2.1. připomínkovat Směrnici k zadávání veřejných zakázek tajemnici úřadu do 28. 4. 2004
3. xxxxxxxxxx, tajemnici ÚMČ
3.1. předložit Radě městské části Směrnici k zadávání veřejných zakázek ke schválení

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části