Usnesení rady ze dne 21. 4. 2004 č. 331

k vydání pátého čísla Radničních novin Prahy 3

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s doporučením redakční rady zajistit vydání a distribuci pátého čísla Radničních novin Prahy 3 za celkovou cenu 186 tisíc Kč včetně DPH

II.  u k l á d á
1. vedoucímu OK
1.1. zajistit realizaci tohoto usnesení

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části