Usnesení rady ze dne 21. 4. 2004 č. 330

k plnění úkolů v samostatné působnosti – uplatňování práv z nájemních vztahů týkající se bytů

Rada městské části

I.  u k l á d á
ve smyslu ustanovení § 81 odst. 2 a § 103 zákona o hl. m. Praze v návaznosti § 94 odst. 3 zákona o hl. m. Praze
1. Úřadu městské části, a to starostovi, který je ve smyslu ustanovení § 104 odst. 1 zákona o hl. m. Praze v jeho čele,
1.1. aby rozhodoval o uplatňování práv z nájemných vztahů týkajících se bytů a činil hmotně právní a procesně právní úkony s tím spojené včetně podávání výpovědí a soudních žalob

Ing. Bohuslav N i g r i n        Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části