Usnesení rady ze dne 21. 4. 2004 č. 329

k uzavření Smlouvy o nájmu bytu Koněvova 162/2430 – Jelínek Petr

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
žádost xxxxxxxxxx  o uzavření Smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou s měsíční platbou nájemného v ul. Koněvova 162/2430, Praha 3, uzavřené na základě výběrového řízení, vyhodnoceného usnesením Rady městské části č. 276 ze dne 7. 5. 2003

II.  s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou a to od 1. 6. 2004 za podmínky placení ročního nájemného ve výši 147 510 Kč, placeného v pravidelných měsíčních splátkách, dle vzorové smlouvy schválené usnesením Obvodní rady M. č. Praha 3 č. 295 ze dne 25. 7. 2000

III.  u k l á d á
1. vedoucí OBNP
1.1. uzavřít smlouvu dle bodu II.

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části