Usnesení rady ze dne 21. 4. 2004 č. 327

k uzavření Smlouvy o nájmu bytu Jana Želivského 15/2387 – Porzerová Martina

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
žádost xxxxxxxxxx o uzavření Smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou s měsíční platbou nájemného v ul. Jana Želivského 15/2387, Praha 3, uzavřené na základě usnesení Rady městské části č. 597 ze dne 30. 10. 2002

II.  s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou a to od 1. 7. 2004 za podmínky placení ročního nájemného ve výši 75 623 Kč, placeného v pravidelných měsíčních splátkách, dle vzorové smlouvy schválené usnesením Obvodní rady M. č. Praha 3 č. 295 ze dne 25. 7. 2000

III.  u k l á d á
1. vedoucí OBNP
1.1. uzavřít smlouvu dle bodu II.

Ing. Bohuslav N i g r i n           Milan Č e s k ý
zástupce starosty                starosta městské části