Usnesení rady ze dne 21. 4. 2004 č. 326

k odpovědi na dopis paní Mgr. Kateřiny Kladivové

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
dopis paní xxxxxxxxxx, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení

II.  s c h v a l u j e
odpověď na dopis paní xxxxxxxxxx, uvedenou v příloze č. 2 tohoto usnesení

III.  u k l á d á
1. Ing. B. Nigrinovi, zástupci starosty
1.1. odeslat odpověď na dopis paní xxxxxxxxxx

Ing. Bohuslav N i g r i n        Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části