Usnesení rady ze dne 21. 7. 2004 č. 579

k volnému nebytovému prostoru Olšanská 7/2666

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
doporučení komise obchodu a služeb RMČ ze dne 19. 7. 2004 na vypsání výběrového řízení na nebytový prostor
Olšanská 7/2666 28,98 m2

II.  u k l á d á
1. vedoucí OBNP ve spolupráci s komisí obchodu a služeb
1.1. vypsat výběrové řízení na výše jmenovaný nebytový prostor

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části