Usnesení rady ze dne 21. 7. 2004 č. 577

k vypracování projektu pro provedení stavby na rekonstrukci objektu Lipanská 9

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s vypracováním dokumentace pro provedení stavby na rekonstrukci objektu Lipanská 9, Praha 3

II.  s c h v a l u j e
zadat vypracování firmě Ario, s. r. o., Hostýnská 520, 108 00 Praha 10, IČO 60486694 za cenu 735 000 Kč bez DPH

III.  u k l á d á
1. vedoucímu OTSMI
1.1. společně s advokátní kanceláří vypracovat smlouvu o dílo
2. Mgr. A. Barešové, tajemnici ÚMČ
2.1. předložit smlouvu o dílo k podpisu starostovi městské části
3. M. Českému, starostovi městské části
3.1. podepsat uvedenou smlouvu

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části