Usnesení rady ze dne 21. 7. 2004 č. 576

k Mandátní smlouvě na komplexní realizaci prodeje bytových a nebytových jednotek Na Balkáně 80, 82, Praha 3, k. ú. Žižkov

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
návrh Mandátní smlouvy na komplexní realizaci prodeje bytových a nebytových jednotek Na Balkáně 80, 82, Praha 3, k. ú. Žižkov dle zákona č. 72/94 Sb. mezi Městskou částí Praha 3 a Realitní kanceláří Sever s. r. o., který je přílohou tohoto usnesení

II.  s c h v a l u j e
návrh Mandátní smlouvy na komplexní realizaci prodeje bytových a nebytových jednotek Na Balkáně 80, 82, Praha 3, k. ú. Žižkov dle zákona č. 72/94 Sb. mezi Městskou částí Praha 3 a Realitní kanceláří Sever s r. o.

III.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat mandátní smlouvu

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části