Usnesení rady ze dne 21. 7. 2004 č. 575

k zadání zakázky na realizaci prodeje bytových a nebytových jednotek v domech Na Balkáně 80, 82, Praha 3, k. ú. Žižkov

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
se zadáním zakázky na realizaci prodeje bytových a nebytových jednotek v domech Na Balkáně 80, 82, Praha 3, k. ú. Žižkov firmě Realitní kancelář Sever s. r. o., se sídlem Dvořákova 20/1579, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 61324752

II.  u k l á d á
1. M. Kozumplíkové, zástupkyni starosty
1.1. zajistit realizaci dle bodu I.
2. vedoucí OEM
2.1. výše uvedené firmě zaslat Pravidla prodeje bytových jednotek Na Balkáně 80, 82, Praha 3, k. ú. Žižkov

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části