Usnesení rady ze dne 21. 7. 2004 č. 574

k zadání dalších nezbytných dokumentací vybraných lokalit pro přípravu dalšího stupně projektových prací pro výstavbu veřejných hromadných garáží na území Městské části Praha 3

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
doporučení xxxxxxxxxx  k zadání dalších nezbytných dokumentací, které vyplynulo z předběžného stanoviska Odboru životního prostředí MHMP ze dne 8. 7. 2004 (č.j. MHMP – 089327/2004/001/OZP/VI)

II.  s c h v a l u j e
zadání dalších nezbytných dokumentací, konkrétně rozptylových studií a dle jejich výsledků i kompletních dokumentací pro posouzení vlivu staveb na životní prostředí včetně jejich projednání, pro přípravu dalšího stupně projektových prací pro výstavbu veřejných hromadných garáží na území Městské části Praha 3 v lokalitách:
1. Ondříčkova (Bezovka)
2. náměstí Jiřího z Poděbrad
3. Koněvova
(4. Škroupovo náměstí – jako náhradní)

III.  u k l á d á
1. vedoucímu OÚR
1.1. objednat vypracování rozptylových studií pro výše uvedené lokality veřejných hromadných garáží
1.2. připravit zadání přípravy veřejného řízení na projektanta dokumentací pro posouzení vlivu staveb na životní prostředí včetně jejich projednání pro ty z výše uvedených lokalit veřejných hromadných garáží, u nichž bude výsledek rozptylové studie vyhovovat platným předpisům

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části