Usnesení rady ze dne 30. 6. 2004 č. 534

k odměnám vedoucím odborů Úřadu městské části

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
návrh tajemnice Úřadu městské části na přiznání odměn vedoucím odborů Úřadu městské části

II.  s c h v a l u j e
odměny vedoucím odborů Úřadu městské části za zabezpečení voleb do Evropského parlamentu v červnu dle přílohy, která není veřejnou součástí tohoto usnesení

III.  u k l á d á
1. oddělení personální práce a mezd
1.1. zajistit vyplacení odměn

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části