Usnesení rady ze dne 30. 6. 2004 č. 533

k umístění litopukturní stély v rámci projektu vitalizace jádra městské krajiny

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s umístěním litopukturní stély v parku Vrch sv. Kříže na pozemku č. parc. 1781/1, v katastrálním území Žižkov, při severní hranici pozemku v blízkosti betonových výstupů krytu

II.  u k l á d á
1. MUDr. M. Zemanovi, zástupci starosty
1.1. vydat souhlasné stanovisko s umístěním litopukturní stély občanskému sdružení Cultura In Forma Bohemia, o. s.

Ing. Bohuslav N i g r i n           Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části