Usnesení rady ze dne 30. 6. 2004 č. 532

k uzavření nájemní smlouvy s firmou ROSANA, spol. s r. o.

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy s firmou ROSANA, spol. s r. o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 22, která je uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat výše uvedenou smlouvu

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty                starosta městské části