Usnesení rady ze dne 30. 6. 2004 č. 531

k záměru na regeneraci a humanizaci panelových domů typu VVÚ-ETA s ateliérovými nástavbami v oblastech Roháčova, Lupáčova a Táboritská

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
1. záměr na regeneraci a humanizaci panelových domů typu VVÚ-ETA s ateliérovými nástavbami v oblastech Roháčova, Lupáčova a Táboritská
2. návrh na ustavení pracovní skupiny pro přípravu záměru ve složení:
Milena Kozumplíková, MUDr. Marek Zeman, Ing. Bohuslav Nigrin
Ing. Karel Urban, Ing. Jiří Louša, Ing. arch. Zdeněk Fikar

II.  s c h v a l u j e
1. záměr na regeneraci a humanizaci panelových domů typu VVÚ-ETA s ateliérovými nástavbami v oblastech Roháčova, Lupáčova a Táboritská
2. ustavení pracovní skupiny pro přípravu záměru ve složení:
Milena Kozumplíková, MUDr. Marek Zeman, Ing. Bohuslav Nigrin
Ing. Karel Urban, Ing. Jiří Louša, Ing. arch. Zdeněk Fikar

III.  u k l á d á
1. MUDr. M. Zemanovi, zástupci starosty
1.1. zahájit práci pracovní skupiny
2. Správě komunálního majetku Praha 3, a. s.
2.1. poskytnout pracovní skupině existující přípravné dokumentace
2.2. pokračovat dle instrukcí pracovní skupiny v technické přípravě etapového řešení regenerace panelových domů
3. M. Kozumplíkové, zástupkyni starosty a MUDr. M. Zemanovi, zástupci starosty
3.1. předložit Radě městské části návrh řešení regenerace a humanizace panelových domů vzešlé z pracovní skupiny

Ing. Bohuslav N i g r i n           Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části