Usnesení rady ze dne 30. 6. 2004 č. 530

k návrhu kupní smlouvy k prodeji bytového domu Roháčova 90. čp. 1628 s pozemkem parc. č. 2093 to vše v k. ú. Žižkov, Praha 3 zařazeného do II. etapy privatizace – 3. části

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
návrh kupní smlouvy k prodeji bytového domu Roháčova 90. čp. 1628 s pozemkem parc. č. 2093 to vše v k. ú. Žižkov, Praha 3 zařazeného do II. etapy privatizace – 3. části, který je přílohou tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat výše citovanou kupní smlouvu

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části