Usnesení rady ze dne 30. 6. 2004 č. 528

k podnětům bytové komise Rady městské části

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
zápis č. 13 ze zasedání bytové komise Rady městské části ze dne 23. 6. 2004

II.  s c h v a l u j e
doporučení bytové komise Rady městské části
1. prodloužení nájemní smlouvy
2. osobní účast
3. žádost o souhlas s umístěním sídla firmy v bytě
4. žádosti cizinců se statutem uprchlíka
5. žádost o výměnu bytu za jiný v tomtéž domě
6. žádost o výměnu bytu
7. žádost o prominutí poplatků z prodlení, resp. snížení výše nájemného
8. žádosti o přidělení bytu
9. různé
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části