Usnesení rady ze dne 30. 6. 2004 č. 527

ke zřízení Rady školy při Základní škole, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
1. žádost o zřízení Rady školy při Základní škole, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685, která je přílohou tohoto usnesení
2. výsledky voleb
2.1. zákonní zástupci žáků
xxxxxxxxxx Praha 2, J. Masaryka 32
xxxxxxxxxx  Praha 2, Vinohradská 95
xxxxxxxxxx  Praha 2, Slavíkova 19
xxxxxxxxxx  Praha 3, Pospíšilova 5
xxxxxxxxxx  Praha 3, Čajkovského 31
2.2. zaměstnanci školy
xxxxxxxxxx  Praha 10, Krátká 16
xxxxxxxxxx  Praha 3, Lucemburská 26
xxxxxxxxxx  Praha 3, Blahníkova 1
xxxxxxxxxx  Praha 11, Leopoldova 1682
xxxxxxxxxx  Praha 3, Milešovská 7

II.  s o u h l a s í
se zřízením Rady školy Základní školy, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685 na základě žádosti rodičů žáků této školy a na základě § 17b, odst. 2, zákona č. 564/90 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění

III.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
jmenovat
členy Rady za zřizovatele
Milena Kozumplíková
Ing. Bohuslav Nigrin
Kamila Mirovičová
Miroslav Hluchý
Tomáš Roubal

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části