Usnesení rady ze dne 30. 6. 2004 č. 526

k návrhu kupní smlouvy o převodu vlastnictví pozemku parc. č. 3541/23 v k. ú. Žižkov, Praha 3

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
návrh kupní smlouvy o převodu vlastnictví pozemku parc. č. 3541/23 v k. ú. Žižkov, Praha 3, který je přílohou tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat výše citovanou kupní smlouvu po podepsání zápisu ze Zastupitelstva městské části

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části