Usnesení rady ze dne 30. 6. 2004 č. 525

k souhlasu zřizovatele k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu v rámci hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Praha 3, Jeseniova 98/2593

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu v rámci hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Praha 3, Jeseniova 98/2593 ve výši 120 tis. Kč

II.  u k l á d á
1. ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Praha 3, Jeseniova 98/2593
1.1. převést 120 tis. z rezervního fondu do investičního fondu

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části