Usnesení rady ze dne 24. 3. 2004 č. 257

ke zprávě komise pro posouzení a hodnocení nabídek na rekonstrukci atletické dráhy a hřiště kopané ve Sportovním a rekreačním areálu Pražačka

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek na rekonstrukci atletické dráhy a hřiště kopané ve Sportovním a rekreačním areálu Pražačka, jež je přílohou tohoto usnesení

II.  s o u h l a s í
s výběrem nejvhodnější nabídky firmy:
SPORT TECHNIK BOHEMIA, Sokolovská 40, 186 00 Praha 8

III.  u k l á d á
1. vedoucímu OTSMI
1.1. oznámit všem uchazečům výběr nejvhodnější nabídky
1.2. společně s advokátní kanceláří vypracovat příslušnou smlouvu
2. J. Brychovi, koordinátorovi veřejných zakázek
2.1. oznámit vyřazeným firmám důvod jejich vyřazení
3. Mgr. A. Barešové, tajemnici ÚMČ
3.1. předložit příslušnou smlouvu Radě městské části ke schválení

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části