Usnesení rady ze dne 24. 3. 2004 č. 255

k rekonstrukci bytových jednotek v DPS Roháčova 26, Praha 3 na bezbariérové byty

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s doporučením sociální a zdravotní komise vybudovat v DPS Roháčova 26, Praha 3 několik bytů s bezbariérovým přístupem

II.  s c h v a l u j e
na základě předložené analýzy (stavební a dispoziční úpravy bytových jednotek pro osoby s omezenou schopností pohybu, zpracované na žádost SKM Praha 3, a. s.) v letošním roce realizaci rekonstrukce 1 bytové jednotky na bezbariérový byt v DPS Roháčova 26

III.  u k l á d á
1. Ing. P. Císařovi, řediteli SKM Praha 3, a. s.
1.1. realizaci rekonstrukce 1 bytové jednotky v DPS Roháčova 26 na bezbariérový byt za případné spoluúčasti zdravotní pojišťovny a budoucího nájemce

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části