Usnesení rady ze dne 24. 3. 2004 č. 254

k návrhu na pořízení úpravy směrné části Úpn HMP – navýšení koeficientů míry využití území na hodnoty kódu “I” pro funkční plochu SVM v prostoru “Zásobní zahrady”, tj. mezi ulicemi Pitterova, U stadionu a Malešická v obvodu MČ Praha 3 na podkladě objemové urbanistické studie “Central park Praha”

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
doporučení Výboru pro územní rozvoj ZMČ ze dne 23. 2. 2004

II.  s c h v a l u j e
pořízení úpravy směrné části územního plánu hlavního města Prahy u jejich pořizovatele SÚRM MHMP dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

III.  u k l á d á
1. MUDr. M. Zemanovi, zástupci starosty
1.1. písemně požádat o uvedenou úpravu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části