Usnesení rady ze dne 24. 3. 2004 č. 253

k revokaci usnesení RMČ č. 102, 103, 104, 105, 106 ze dne 18. 2. 2004

Rada městské části

I.  r e v o k u j e
usnesení RMČ č. 102, 103, 104, 105, 106 ze dne 18. 2. 2004 z důvodu nového zástupce společnosti Eurotel Praha, spol. s r. o. ve věcech smluvních

II.  s o u h l a s í
s uzavřením dodatků k nájemním smlouvám č.: S/436/00, S/625/00, S/638/00, S/646/00, S/775/00 mezi Městskou částí Praha 3 a společností Eurotel Praha, spol. s r. o., které jsou přílohou tohoto usnesení

III.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat výše uvedené dodatky k nájemním smlouvám

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části