Usnesení rady ze dne 24. 3. 2004 č. 252

k uzavření mandátní smlouvy o provádění právních úkonů na základě plné moci spojených se založením společnosti Pražská parkovací, a. s.

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s uzavřením mandátní smlouvy o provádění právních úkonů na základě plné moci spojených se založením společnosti Pražská parkovací, a. s., která je přílohou tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat výše uvedenou mandátní smlouvu
1.2. podepsat plnou moc

Ing. Bohuslav N i g r i n           Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části