Usnesení rady ze dne 24. 3. 2004 č. 251

k zabezpečení řádné informovanosti o zaváděné Zóně placeného stání

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
1. s potřebou zvýšit informovanost občanů MČ Praha 3 týkající se zaváděné Zóny placeného stání na území MČ Praha 3
2. s rozšířením (dle potřeby) Radničních novin v každém následujícím čísle až do vydání prosincového čísla 2004 o čtyřstranu informující o důvodech, aktuálním průběhu, problémech, návrzích a pokynech spojených se zaváděnou Zónou placeného stání

II.  u k l á d á
1. MUDr. M. Zemanovi, zástupci starosty, P. Hurdovi, předsedovi dopravní komise RMČ a redakční radě Radničních novin
1.1. zabezpečit dle potřeby ve spolupráci s PR agenturou tvorbu, tisk a distribuci výše uvedeného rozšíření Radničních novin

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části