Usnesení rady ze dne 24. 3. 2004 č. 250

ke smlouvě o dílo na stavební úpravy školní kuchyně a jídelny ZŠ Chelčického

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na stavební úpravy školní kuchyně a jídelny ZŠ Chelčického s firmou FLOD Praha, a. s., Kačov 10, 294 74 Předměřice nad Jizerou, která je přílohou tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat uvedenou smlouvu o dílo

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části