Usnesení rady ze dne 24. 3. 2004 č. 249

ke zprávě komise pro posouzení a hodnocení nabídek na rekonstrukci a zateplení dvorní fasády ZŠ Havlíčkovo nám.

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek na rekonstrukci a zateplení dvorní fasády ZŠ Havlíčkovo nám., jež je přílohou tohoto usnesení

II.  s o u h l a s í
s výběrem nejvhodnější nabídky firmy:
INGBAU CZ, s. r. o., S. K. Neumanna 2708, 530 02 Pardubice

III.  u k l á d á
1. vedoucímu OTSMI
1.1. oznámit všem uchazečům výběr nejvhodnější nabídky
1.2. společně s advokátní kanceláří vypracovat příslušnou smlouvu
2. J. Brychovi, koordinátorovi veřejných zakázek
2.1. oznámit vyřazeným firmám důvod jejich vyřazení
3. Mgr. A. Barešové, tajemnici ÚMČ
3.1. předložit příslušnou smlouvu Radě městské části ke schválení

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části