Usnesení rady ze dne 19. 12. 2003 č. 787

k návrhu kupní smlouvy o převodu vlastnictví pozemků parc. č. 4186/3, 4178/2 a id. ½ pozemků parc. č. 4186/1, 4178/5 a 4178/1 k. ú. Žižkov

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
návrh kupní smlouvy o převodu vlastnictví pozemků parc. č. 4186/3, 4178/2 a id. ½ pozemků parc. č. 4186/1, 4178/5 a 4178/1 k. ú. Žižkov, který je přílohou tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. vedoucí OEM
1.1. dopracovat text kupní smlouvy ve spolupráci s AK Veselý a spol.
1.2. připravit smlouvu o notářské úschově mezi Městskou částí Praha 3 a notářkou xxxxxxxxxx
2. M. Českému, starostovi městské části
2.1. podepsat kupní smlouvu dopracovanou ve spolupráci s AK Veselý a spol.
2.2. podepsat smlouvu o notářské úschově mezi Městskou částí Praha 3 a notářkou xxxxxxxxxx

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části