Usnesení rady ze dne 19. 12. 2003 č. 786

k nabídce firmy Eltodo – Citelum s. r. o. na zajištění provozu světelné vánoční výzdoby v sezóně 2003 – 2004

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
informaci vedoucího OÚR ÚMČ Praha 3 o stanovisku firmy MK – mont Illuminations s. r. o., která odmítá akceptovat MČ Praha 3 a smlouvu schválenou usnesením Rady městské části č. 777 ze dne 10. 12. 2003

II.  s o u h l a s í
s přijetím nabídky firmy Eltodo – Citelum s. r. o. za předpokladu, že nedojde ani po výzvě k uzavření smlouvy s MK – mont Illuminations s. r. o.

III.  u k l á d á
1. vedoucímu OÚR
1.1. vést jednání dle bodu II. tohoto usnesení
2. M. Českému, starostovi městské části
2.1. podepsat objednávku podle nabídky dle odstavce II. tohoto usnesení při současném splnění podmínky, kdy nedojde ani po výzvě k uzavření smlouvy s MK – mont Illuminations s. r. o.

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části