Usnesení rady ze dne 19. 12. 2003 č. 785

ke zřízení a složení komise Rady městské části pro přestavbu stadionu Viktoria Žižkov

Rada městské části

I.  z ř i z u j e
komisi Rady městské části pro přestavbu stadionu Viktoria Žižkov

II.  s c h v a l u j e
složení komise:
předseda: Pavel Hurda
místopředseda: Ing. Bohuslav Nigrin
člen: MUDr. Marek Zeman
tajemník: Ing. Jiří Louša

Ing. Bohuslav N i g r i n       Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části