Usnesení rady ze dne 10. 12. 2003 č. 782

k uzavření mateřských škol v MČ Praha 3 ve dnech 22. a 23. 12. 2003, 29. 12. – 31. 12. 2003 a 2. 1. 2004

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
informaci M. Kozumplíkové, zástupkyně starosty, vyplývající z porady s ředitelkami mateřských škol v MČ Praha 3 dne 10. 12. 2003

II.  s o u h l a s í
s uzavřením mateřských škol, do nichž se přihlásí ve dnech 22. a 23. 12. 2003, 29. 12. – 31. 12. 2003 a 2. 1. 2004 méně než 10 dětí

Michal K u c i á n           Milan Č e s k ý
zástupce starosty         starosta městské části