Usnesení rady ze dne 10. 12. 2003 č. 781

ke jmenování vedoucího Odboru školství Úřadu městské části

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
návrh tajemnice Úřadu městské části Mgr. Andrey Barešové na jmenování pana Mgr. Přemysla Hraběte do funkce vedoucího Odboru školství Úřadu městské části

II.  j m e n u j e
pana Mgr. Přemysla Hraběte do funkce vedoucího Odboru školství Úřadu městské části s účinností ode dne 1. 1. 2004

Michal K u c i á n            Milan Č e s k ý
zástupce starosty          starosta městské části