Usnesení rady ze dne 10. 12. 2003 č. 780

k pravidlům pro používání služebních mobilních telefonů

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
pravidla pro používání služebních mobilních telefonů dle přílohy tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. vedoucímu OHS
1.1. postupovat dle změny pravidel pro používání služebních mobilních telefonů

Michal K u c i á n            Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části