Usnesení rady ze dne 10. 12. 2003 č. 778

k poskytnutí peněžitého daru o. s. Sluneční zahrada na pokrytí části nákladů akce ”Ples neziskových organizací”

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s poskytnutím peněžitého daru o. s. Sluneční zahrada, se sídlem U Zásobní zahrady 8, Praha 3, IČ 67984913, ve výši 3 900 Kč z Fondu starosty na pokrytí zbývající části nákladů akce ”Ples neziskových organizací”

II.  u k l á d á
1. vedoucímu OE
1.1. zajistit výplatu peněžitého daru

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části