Usnesení rady ze dne 26. 11. 2003 č. 732

k odměnám vedoucím odborů Úřadu městské části

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
návrh tajemnice Úřadu městské části na přiznání odměn vedoucím odborů Úřadu městské části

II.  s c h v a l u j e
odměny vedoucím odborů Úřadu městském části za zabezpečení akcí Městské části Praha 3 v roce 2003 dle přílohy, která není veřejnou součástí tohoto usnesení

III.  u k l á d á
1. oddělení personální práce a mezd
1.1. zajistit vyplacení odměn

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části