Usnesení rady ze dne 26. 11. 2003 č. 731

k rekonstrukci prostor služebny PČR, Přemyslovská 2

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
1. žádost PČR, obvodní ředitelství P 3 uvedenou v příloze č. 1
2. informaci SKM Praha 3, a. s. o finančních nákladech na požadované úpravy uvedené v příloze č. 2

II.  u k l á d á
1. SKM Praha 3, a. s.
1.1. provést tyto úpravy v termínu do 31. 12. 2003

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty          starosta městské části