Usnesení rady ze dne 26. 11. 2003 č. 730

k plánu oprav rok 2004

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
plán oprav rok 2004 a upravený plán oprav, jež je přílohou tohoto usnesení

II.  s o u h l a s í
s upraveným plánem oprav rok 2004

III.  u k l á d á
1. M. Kuciánovi, zástupci starosty
1.1. zajistit prostřednictvím SKM Praha 3, a. s. realizaci upraveného plánu oprav rok 2004
1.2. prověřit odhady finanční náročnosti jednotlivých akcí včetně plánovaných nástaveb

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části