Usnesení rady ze dne 26. 11. 2003 č. 729

ke smlouvě o výpůjčce – občanské sdružení TANEC PRAHA

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce divadelní technologie s občanským sdružením TANEC PRAHA, která je přílohou tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat uvedenou smlouvu

Michal K u c i á n            Milan Č e s k ý
zástupce starosty          starosta městské části