Usnesení rady ze dne 26. 11. 2003 č. 728

k návrhu usnesení obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 20/2002 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s návrhem novely obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 20/2002 Sb. hl. m. Prahy

II. u k l á d á
1. J. Plívovi, zástupci starosty
1.1. informovat odbor daní, poplatků a cen MHMP o přijatém usnesení

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části