Usnesení rady ze dne 26. 11. 2003 č. 725

k odměně řediteli příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
návrh starosty Městské části Praha 3 p. Milana Českého na přiznání odměny řediteli příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka panu Martinu Čadkovi

II.  s c h v a l u j e
odměnu řediteli příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka panu Martinu Čadkovi dle přílohy, která není veřejnou součástí tohoto usnesení

III.  u k l á d á
1. příspěvkové organizaci
1.1. zajistit vyplacení odměny

Michal K u c i á n            Milan Č e s k ý
zástupce starosty         starosta městské části