Usnesení rady ze dne 26. 11. 2003 č. 724

k upřesnění usnesení Zastupitelstva městské části č. 363 ze dne 20. 12. 2001 k prodeji bytových domů s pozemky – II. etapa (3. část) privatizace bytového fondu – Slezská čp. 683 s pozemkem parc. č. 2708 v k. ú. Vinohrady

Rada městské části

I.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit
prodej bytového domu:

  • čp. 683 s pozemkem parc. č. 2708 k. ú. Vinohrady, Slezská 65, Praha 3
    Družstvu Slezská 65/683 za kupní cenu 2 053 125 Kč

II.  u k l á d á
1. M. Kozumplíkové, zástupkyni starosty
1.1. předložit materiál ke schválení Zastupitelstvu městské části

Michal K u c i á n              Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části