Usnesení rady ze dne 26. 11. 2003 č. 723

k výzvě na veřejnou zakázku dle ust. § 49b, zákona o zadávání veřejných zakázek na vypracování energetických auditů – 2. část a jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
1. s výzvou více zájemcům dle ust. § 49b, zákona o zadávání veřejných zakázek na vypracování energetických auditů – 2. část, jež je přílohou tohoto unesení
2. s obesláním výzvy těmto firmám:
1. CityPlan spol. s r. o., Odborů 4, 120 00 Praha 2, IČO 47307218
2. OKIN FACILITY CZ, s. r. o., Evropská 175/115, 160 00 Praha 6, IČO 25774514
3. IFNE mart, a. s., Václavské nám. 47, 110 00 Praha 1, IČO 26480328
4. ORGREZ, a. s., Dlážděná 4, 112 40 Praha 1, IČO 46900829
5. AQ Energy, s. r. o., Na Průhonu 17/652, 181 00 Praha 8, IČO 26512211

II.  u k l á d á
1. J. Brychovi, koordinátorovi veřejných zakázek
1.1. písemně seznámit členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek s jejich jmenováním, místem a časem konání komise
2. vedoucímu OTSMI
2.1. zaslat výzvu výše uvedeným firmám

III.  j m e n u j e
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení: členové (náhradníci)

1. Kucián Michal (Pavelka Zdeněk)
2. Reisiegel Daniel Ing. (Pecha Ondřej Bc.)
3. Kozumplíková Milena (Louša Jiří Ing.)
4. Zeman Marek MUDr. (Barešová Andrea Mgr.)
5. Plíva Jan (Habešová Milena)

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části