Usnesení rady ze dne 22. 1. 2003 č. 48

k žádosti pí Milady Kroupové, bytem Jilmová 2684/8, Praha 3 o prodloužení lhůty pro podpis kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 2684/10, Jilmová 8, Praha 3, k. ú. Žižkov, kde je žadatelka oprávněným nájemcem

Rada městské části

I. b e r e n a  v ě d o m í
dopis xxxxxxxxxx ze dne 2. 1. 2003, který je přílohou tohoto usnesení

II. s c h v a l u j e
prodloužení lhůty pro podpis kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 2684/10, Jilmová 8, k. ú. Žižkov, Praha 3, a to do 28. 2. 2003

Milena K o z u m p l í k o v á      Milan Č e s k ý
zástupkyně starosty             starosta městské části