Usnesení rady ze dne 22. 1. 2003 č. 47

k poskytnutí finančního daru Ministerstvu vnitra ČR, zastoupenému ředitelem Obvodního ředitelství Policie ČR Praha 3

Rada městské části

I. b e r e  n a  v ě d o m í
žádost ředitele Policie České republiky, Obvodní ředitelství Praha 3, uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části

schválit
poskytnutí daru Ministerstvu vnitra ČR, zastoupenému ředitelem Obvodního ředitelství Policie ČR Praha 3 ve výši 70 000 Kč na nákup kopírovacího stroje značky RICOH

Milena K o z u m p l í k o v á      Milan Č e s k ý
zástupkyně starosty              starosta městské části