Usnesení rady ze dne 22. 1. 2003 č. 46

ke stanovení termínu rozhodujícího pro určení současného stavu soudních sporů a dědických řízení na základě kterého budou následovat kroky vedoucí k prodeji bytových domů v rámci privatizace bytového fondu

Rada městské části

I. b e r e n a  v ě d o m í
dopis Odboru evidence majetku

II. s c h v a l u j e, že

  • rozhodujícím termínem pro určení současného stavu soudních sporů a dědických řízení je datum určujících jednání s předsedou družstva (dle přílohy usnesení), o kterém bude proveden písemný zápis
  • od výše uvedeného data již nebudou event. změny (posuny) v soudních sporech a dědických řízeních mít vliv na prodej nemovitostí v rámci privatizace bytového fondu

Milena K o z u m p l í k o v á      Milan Č e s k ý
zástupkyně starosty               starosta městské části